Hatékony angol tanulás már óvodás korban

Óvodai angolHatékony lehet-e a kisgyermekkori nyelvtanulás? Miért kell már óvodás korban „felesleges” információkkal traktálni szegény gyermeket? Mennyi terhelést bír egy 2-3 éves kisgyerek? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel egy felelősségteljes, odaadó szülőben, aki a legjobbat szeretné a gyermekének.

Nem mondok újdonságot azzal, hogy minimum egy idegen nyelv ismerete – az anyanyelven kívül – a mai világban szinte nélkülözhetetlen. Sokan úgy gondolják, nem kell a kisgyermekeket idejekorán plusz ismeretanyaggal terhelni, úgysem jegyez meg belőle semmit…

Nos, azt kell mondjam, személyes tapasztalataim nem ezt a tényt igazolják, ahogyan számos szakemberé sem. Több egymástól független kísérlet, vizsgálat is bebizonyította, hogy a gyermekek információigénye ebben a korban a legnagyobb. Óvodás korban fedezik fel azokat az „újdonságokat”, mindennapi törvényszerűségeket, amelyek későbbi, felnőtt életüket megalapozzák.

Bizonyára Ön is hallotta már a következő kifejezést: „Life Long Learning” (Egész életen át tartó tanulás). Nem hiába emlegetik annyiszor, hiszen az egész életen át tartó tanulás már kisgyermekkorban, vagyis már az óvodáskorban elkezdődik, és egész életünket végigkíséri. Pontosan ezért olyan fontos, hogy már 2-3 éves kortól tudatosan próbáljuk ráhangolni a gyerekeket erre a hosszú folyamatra akár a nyelvi akár a készségfejlesztő foglalkozásokat illetően. Hiszen nem lehet elég korán elkezdeni a nyelvtanulást!

Bízunk abban, hogy a következő leggyakoribb kérdések megválaszolásával segítünk Önnek abban, hogy eldöntse, mi helyes és mi szükséges gyermeke számára. Az első talán leggyakrabban feltett kérdés a következő:

Még az anyanyelvén sem tud rendesen a gyermek, akkor miért tanuljon angolul?

Talán néhányan attól tartanak, hogy a korai angol tanulás árthat a gyermek beszédfejlődésének, hatással lehet az anyanyelv kiejtésére. Ez a feltételezés azonban nem helytálló, hiszen éppen kisgyermekkorban a legfogékonyabbak a gyerekek bármilyen nyelv tökéletes fonológiai elsajátítására.

A kétnyelvű nevelés, ha kicsi kortól, természetes módon és következetesen történik, nem bonyolult feladat, de van néhány szabály, amit be kell tartani. Egyrészt fontos, hogy a gyermek az angol nyelvet állandó személyhez (nyelvtanár) és helyszínhez (csoportfoglalkozások helye) köthesse. A kicsi gyerekek (ha nem zavarjuk őket össze) pontosan tudják, hogy kinek milyen nyelven kell válaszolni! Fontos továbbá, hogy a gyermek ismételten, számára fontos tevékenységekhez (pl. rajzolás, mozgásos játékok, evés) kapcsoltan rendszeresen találkozzon a nyelvvel.

A következő kérdés logikailag összekapcsolódhat az előzővel:

Ha logopédiai eset a gyermek, akkor árthat-e az angol tanulás?

Nos, természetesen ebben az életkorban a kisgyerekek mindkét (anyanyelv és egy idegen) nyelv alapvető formai-nyelvi sajátosságait, kifejezésmódját, jelrendszerét egy időben tanulják és alkalmazzák. Nyilvánvalóan még nem ejtik tökéletesen a szavakat, nincs megfelelő mennyiségű szókincsük, vagy éppenséggel logopédus segítségét igénylik. Ezek a dolgok persze nem zárják ki azt a tényt, hogy ebben a korban kell a legnagyobb mértékű figyelmet fordítanunk a nyelvtanulásra.

A szakemberek szerint a logopédiai foglalkozásokat igénylő gyerek számára talán még előnyösebb a nyelvtanulás, hiszen nagyon fontos, hogy a gyermeket – a mindennapi környezetében – minél több pozitív hatás érje. Tehát kifejezetten előnyös lehet az idegen nyelv tanulása, hiszen az angol nyelv ismeretén túl a nyelvtanulás hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek gátlásai, frusztrációi feloldódjanak. A tanár által teremtett játékos, pozitív, elfogadó légkörben a problémái miatt esetleg szorongó gyermek tehát megnyugszik, önbecsülése, önismerete pozitív irányba fejlődik. Sőt, az sem kizárt, hogy az így már bátrabban, boldogabban kommunikáló gyermek ügyesebben, hamarabb leküzdi az anyanyelvvel kapcsolatos kezdeti problémáit.

Fontos megjegyezni továbbá, hogy sem az anyanyelv, sem az angol nyelv hangrendszerének elsajátítása nem mutat egyenletes fejlődést. Néha bizonyos hangok különösen nehéznek bizonyulnak a gyermek számára még azután is, hogy már megérti a szavakat. Mindez azonban közel sem jelenti azt, hogy a gyermek nem lesz képes idővel tökéletesen kiejteni az adott hangot. Fontos, hogy Ön az ilyen jellegű nehézségek leküzdésében segítsen a gyermeknek, bátorítsa, támogassa őt!

Az óvodáskorúak összekeverhetik-e a tanult idegen nyelvet az anyanyelvvel?

Ha azt mondanám, hogy ilyen eset még nem történt, valószínűleg senki nem hinne nekem. Természetesen előfordul, hogy a gyermek az anyanyelvi nyelv használatakor alkalmaz angol (vagy más idegen nyelvű) szavakat, de ez nem feltétlenül azért van, mert nem képes megkülönböztetni, hogy mikor, milyen környezetben illetve szituációban melyik nyelvet kell használni.

Hiszen, mit is akar a gyermek? Meg akarja értetni magát azzal, akihez kötődik, akivel játszani szeretne, akitől akar valamit, akivel együtt lenni öröm a számára. És persze a gyermek rendkívül tanulékony és kíváncsi. Így, amint megérti, hogy egy számára kedves személlyel (az angoltanár) csak angolul tudja megértetni magát, lassan ráragadnak, és nyelvi rendszerébe beépülnek az angol szavak, angol nyelvtan, melyeket a szeretett személytől hall. Lényeges azonban, hogy a kisgyermek életének szereplői mindig, következetesen, ugyanazon a nyelven beszéljenek a gyerekhez.

Nézzünk erre egy példát! Ha Ön jól beszél angolul, de gyermekével annak születésétől fogva magyarul kommunikált, fontos, hogy ez így maradjon, ne váltogassa a nyelveket! Amennyiben ezt az alapszabályt betartjuk, a gyermek számára világos lesz, kivel, mely helyzetben kell az angol nyelvet használnia, így nem fogja összekeverni a két nyelvet.

Mennyi időt kell angolozással töltenie? Mennyit fog tudni néhány év tanulás után? Meddig képes egy kisgyermek figyelni a foglalkozásokon?

A nyelvtanárok szerint ahhoz, hogy tökéletesen megtanulj egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten tökéletesen beszélni, ahhoz rengeteg idő, és kitartó, intenzív tanulás szükséges. A kisgyermekek számára nem jelent külön megterhelést, hogy naponta új dolgokkal ismerkednek, állandóan tanulnak. A nyelvi váltás is gyorsan természetessé válik számukra. Ha a helyzet érzelmileg kellemes, meleg, barátságos, a „plusz angol tanulás” semmiféle terhet nem ró a gyerekekre. Szinte hihetetlen, de már a legfiatalabb korosztály is közel 300-500 angol szót sajátít el, megtanul számtalan angol dalt, megért angolul mondott mondatokat, és megszereti a nyelvtanulást!

A másik nagyon fontos kérdés: a figyelem. Meddig képes egy 2-6 éves gyerek odafigyelni a foglalkozásokon? Minél korábban kezdődik el az angol nyelv játékos tanulása, annál könnyebben és gyorsabban lehet eredményt elérni – mindenképpen legalább egy-két évvel az iskolaérettség előtt érdemes megalapozni az idegen nyelvet. A megalapozás az akcentusmentes kiejtést és a nyelv sajátos logikai rendszerének elsajátítását jelenti, az életkornak megfelelő szinten.

Mivel a kisgyermek agyának rugalmassága életének első 5-6 évében a legnagyobb, az alapvető képességek, az agyi érési folyamatok lezárulásáig, kisgyermekkorban fejleszthetőek rendkívül hatékonyan. Mit is értünk ez alatt? Azt, hogy a kisgyermek agya olyan, mint a szivacs: elképesztő gyorsasággal fejlődik, magába szívja az információt, és benn is tartja azt.

Habár a gyermeki agy képlékenysége egészen a kamaszkor környékéig megmarad, a nyelvelsajátítás szempontjából első „biológiai sorompó” hatása már 6-7 éves korban, az iskolaérettség elérésekor érzékelhető. Ekkortól a gyermek a hallott „új” beszédhangokat már az addig megismert hangokhoz társítják, azaz a nyelvek hangzókészlete már rögzült, az akcentus nélküli nyelvelsajátítás azok számára, akik csupán iskoláskorban kezdenek el nyelvet tanulni, már jóval problémásabb.

Az angol órák felépítése

Hogyan is képzeljünk el egy angol nyelvű foglalkozást az óvodában? Sokan el sem tudják képzelni, hogy egy idegen nyelv nagymértékben le tudja kötni egy 2-6 éves gyermek figyelmét. Pedig a gyakorlat azt bizonyítja, hogy ez az eléggé nehezen elképzelhető szituáció mégis működik. Még mielőtt ismertetném, hogyan is néz ki a LIA Óvoda angol kiscsoportos foglalkozása, tekintsünk egy kicsit vissza a nyelvoktatás gyökereire…

Már a XVIII. század előtt John Locke angol filozófus is lehetségesnek tartotta a kisgyermekek nyelvtanítását, éppúgy, ahogy ezt ma már nagyon sok bölcsődében, óvodában teszik. De gondoljunk csak arra, hogy régen a gazdag családok külföldről fogadtak nevelőnőt és a kisgyerekek így úgymond rá voltak kényszerítve az új nyelv megtanulására. Mégsem jelentett nekik problémát és megerőltetést, mert már kezdettől fogva két nyelven beszéltek velük, így szinte észrevétlenül szívták magukba az idegen nyelvet az anyanyelvvel együtt.

Ha nyelvtanulásról van szó, akkor sajnos mindenkinek a régi porosz oktatási módszerek jutnak az eszébe, melyek napjainkban lassan-lassan elavultnak számítanak: füzet, könyv, szótár, fordítás, biflázás – csak így lehet nyelvet tanulni, hisz mi is így tettük, velünk is így tették. Ezt természetesen egy 1-3 éves gyermekek esetében abszolút elképzelhetetlen, náluk teljesen más módszerre van szükség ahhoz, hogy spontán a mindennapi játékon keresztül ismerkedjenek meg egy idegen nyelvvel és azt rövid időn belül elsajátítsák. Itt mindenképpen szakítani kell a hagyományos módszerekkel. Csak az életkornak megfelelő, játékos módszerrel lehet megkezdeni a tanítást. Sok szülő az eltérő módszert, a játékot, a zenét, a mókát komolytalannak tartja, amire nem érdemes pénzt költeni.

„A gyerekek nem, azt csinálják, amit tanultak, hanem azt tanulják, amit csinálnak”, miközben hajtja őket a kíváncsiság, és a kommunikáció iránti legyőzhetetlen vágy. Egy gyermek még természetesnek veszi, hogy egy tartalmat, egy cselekvést, egy tárgyat többféle módon, angolul is magyarul is meg lehet nevezni. Képesek az adott nyelven gondolkodni. Míg mi felnőttek fordítgatunk innen oda, addig a gyerekek az idegen nyelven történő kommunikációjuk során spontán alkalmazzák a tanultakat. Kisgyermek korban minden magyarázat nélkül játszva képesek elsajátítani az idegen nyelvet, passzívan befogadni a számukra ismeretlen angol szavakat. Nincsenek tudatában annak, hogy ők valójában egy idegen nyelvet tanulnak meg. Mindez persze csak akkor következik be, ha az egész folyamatot a játékosság járja át.

A korán elsajátított idegen nyelv ismerete képezi majd a későbbi tudatos nyelvtanulás alapját, hatékonyabbá teszi, és kevesebb kudarccal végződik. Vagyis a korai kisgyermek korban elkezdett és elsajátított nyelvtanulás alapozó funkciója óriási jelentőségű.

Céljaink:

  • Megismertetni és megszerettetni a választott nyelvet
  • Örömteli nyelvtanulást, sikerélményt biztosítani a kicsiknek
  • Fenntartani és megtartani a nyelv iránti érdeklődésüket, kíváncsiságukat
  • Többféle tanulási stílus alkalmazásával és a gyerekek saját kreativitásainak felhasználásával élvezetessé tenni a foglalkozásokat
  • Kommunikációs készségük fejlesztése, játékos szituációkon keresztül

Módszertan

A foglalkozások időtartama 30-35 perc. Az órák elején ráhangolódás az angol nyelvre, figyelemfelhívás arra, hogy az óra további szakaszában angolul folyik a társalgás. (Természetesen ez a foglalkozások előrehaladtával válik majd folyamatosan kivitelezhetővé.)

A foglalkozásokon általában van házi feladat, ami az otthoni ismétlést, és nyelvi szinten tartást segíti. A foglalkozások után elmondjuk és megmutatjuk Önnek a házi feladatot, valamint azt, hogy mit tanultunk az órán. Természetesen vannak segédanyagok (CD, DVD) is, melyek beszerezhetőek.

Hogyan is épül fel maga a foglalkozás? Milyen módszerekkel tanítunk?

Az általunk alkalmazott módszer igyekszik maximálisan kihasználni a gyermekek kreativitását. Miközben hallgatják a dalokat, mondókákat, figyelemmel követik az instrukciókat, minden alkalommal saját kezűleg is készítenek az adott anyaghoz kapcsolódó kis „művet”, amit megmutathatnak szüleiknek. Miközben készülnek az alkotások, megismerik a nevüket, állandóan hallják és használják az adott szókincset, tudásuk fokozatosan mélyül. Így nem csak passzívan fogadják be a látottakat és hallottakat, hanem haza is vihetik az aznapi foglalkozás anyagát, amit ők csináltak.

Az órák anyaga a mindennapi életben használt szavakra, cselekvésekre (köszönési formák, testrészek, színek, számok, állatok nevei, családtagok megnevezése, egyszerűbb érzések kifejezése, ételek, italok nevei, azok kérése, időjárás, öltözködés) és egyszerű mondatokra épül, valamint a gyerekek megismerkednek az angol szokásokkal, és ünnepekkel is.

A szókincs alapos és teljes megértését segíti, hogy egy adott témát többféle módon is bemutatunk, mind a dalok változatossága, mind az általuk elvégzett feladatok sokszínűségével. Ezzel nemcsak sikerélményt biztosítunk a gyerekeknek, hanem motiváljuk is őket a kommunikációra.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermeknek legyen sikerélménye, örüljön annak, amit csinál, élvezze azt, amit csinál, azaz tökéletesen ráhangolódjon az adott feladatra. Mindenképpen motiválnunk kell őket, hiszen e nélkül nem működik az ideális gyermek- pedagógus kapcsolat. Az, hogy közösen, csoportosan oldják meg a feladatokat, olyan összetartást, fegyelmet és alkalmazkodóképességet alakíthat ki már kisgyermekkorban, ami a későbbi életük, valamint személyes jellemfejlődésük pozitív előrehaladását tekintve nélkülözhetetlen. Ezt segítik a csoportokban végezhető játékos szituációs feladatok, körjátékok, a közös énektanulás, valamint a pedagógus által adott pozitív visszacsatolás.