Pedagógiai elveink

Küldetésnyilatkozat

A gyermekek is sokféle természetűek, s mindnyájával nem lehet egyképpen bánni. Ami egyikre hatással van, másikon nem fog. És az óvónak legnagyobb ügyessége éppen abban áll, miszerint szerencsés tapintattal, s körülmény szerint a kisdedek egyéniségéhez tudja alkalmazni a célravezető legjobb eszközöket.

– Ney Ferenc

Óvodánkban kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy ne jelentsen gyermekeik számára túl nagy váltást a családi házból való kiválás. Fontos számunkra, hogy csoportunkban családias légkört teremtve biztonságos környezetben tudjuk fogadni nap, mint nap a gyerekeket. Valamint ezzel együtt szeretnénk minden szülőt, családtagot bevonni közös programokkal a gyermek óvodai életébe is.

A kis létszámú, de vegyes életkorú csoportban nagyon sok alkalom nyílik arra, hogy kibontakoztassuk az egyes gyermekek egyéniségégét, felismerjük tehetségüket, és ha szükséges felzárkóztassuk őket differenciált, egyéni bánásmóddal. Mindazonáltal igyekszünk a gyermek számára a lehető legtöbb időt és lehetőséget megteremteni, hogy a legalapvetőbb tevékenységét gyakorolhassa: játsszon!

Fontos nevelési szempontnak tartjuk, hogy gyermekéből minden ismeretszerzési és fejlesztési területen – anyanyelv és irodalom, mozgás, ének – zene, logikai gondolkodás, kézműves alkotás és a környezet aktív megismerése – a lehető legtöbbet hozzuk ki, és biztosítsuk számára a szabad önkifejezés minden formáját és lehetőségét. A szervezett tevékenységeinket is úgy alakítjuk, hogy azok a gyermek számára semmilyen kötelezettséget ne jelentsenek, csupán játéknak tekintse őket, így valósítva meg a játékos tanulás elvét. Celestin Freinet reformpedagógiai elveit is követve mindent a természetközeliségnek, az egyéniség szabadságának és önállóságnak eszméje hat át.

Szokás és szabály rendszerünket fokozatosan a gyermekekkel együtt alakítjuk ki, majd figyelünk a későbbiekben annak következetes alkalmazására. Figyelünk arra, hogy bennünk ne egy tekintélyelvű hatalmat lásson, hanem – magához képest – egy tapasztaltabb partnert, akihez bármilyen kéréssel, kérdéssel bizalommal fordulhat. Ugyanakkor következetesen kérjük, biztatjuk és elvárjuk, hogy egyaránt tiszteljen minket, embertársait, valamint az őt körülvevő társadalmi természeti környezetét.

Celestin Freinet pedagógiai koncepciója annyiban különleges, hogy nem ragaszkodik feltétlenül a szabályokhoz. Csupán néhány alapgondolatot fektetett le, melyeket inkább kiinduló pontnak szánt, mintsem mindenképpen betartandó reguláknak. Innovációjának lényege éppen abban rejlik, hogy nem csak az adott történelmi, és környezeti helyzethez talált ki módszereket, hanem felismerte, hogy amint a gyermek is alakul, úgy a világ. Ezáltal három olyan pedagógiai alapelvet határozhatunk meg, amik a gyermeknek és a pedagógusnak is egy kontrollált, önmegvalósító, fejlődő szabadságot adott:

  1. Természetközeliség
  2. Életközeliség
  3. Munka – alkotás – önkifejezés

A játék

A kisgyermekkor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, a gyermeket körülvevő világ megismerésének legalapvetőbb módszere a játék. A gyermek születésétől kezdve folyamatosan játszik, eleinte a saját testével, testrészeivel, hangjával, majd az őt körülvevő anyagokkal, eszközökkel, tárgyakkal.

A játékok során ismeri meg az eszközök funkcióját, gyakorolja be használatukat. A gyermek a játékon keresztül sajátítja el többek között a beszéd, a különböző mozgásformák, a logikus gondolkodás, a társas viselkedés, a konfliktuskezelés, az együttműködés alapjait.

Lévén, hogy a játék a gyermek életkori sajátossága, legalapvetőbb tevékenysége, nem csak a megfelelő mennyiségű idő, de a légkör, a tárgyi környezet is nagyon fontos. Alapvető feltétel a biztonságot nyújtó, nyugodt, szeretetteljes légkör, melyet a pedagógusok legfontosabb nevelő eszközével, a személyiségünkkel vagyunk hivatottak elérni. Kis létszámú óvodai csoportunk lehetővé teszi, hogy a gyerekek a csoportszoba különböző részein jól elkülönített játéktereken játszanak. A gyermekek heti és napirendjét is úgy állítottuk össze, hogy a játékba integrált differenciált fejlesztő tevékenységek, valamint a gyermekek számára szervezett külön programok mellett megfelelő mennyiségű, zavartalan időt biztosítunk a szabad játéktevékenységre.

A gyermekek számára a lehető legjobb minőségű, legesztétikusabb, életkori sajátosságaiknak megfelelő bútorokat, játékokat biztosítunk, – az óvoda környezettudatos szemléletéhez igazodva – lehetőség szerint természetes anyagokból.

A gyermek életkorából adódó mozgásigényét is szabadjáték során tudja leginkább kielégíteni, ehhez megfelelő teret és eszközöket biztosítunk neki az óvodakertben és a csoportszobában, a mindennapos mozgás, illetve a játékosan megszervezett nagymozgások, játékos úszásoktatás révén is.

A játék mindezeken felül a legjobb módja a gyermeki tanulásnak, az egyéni fejlettségi szint, fejlődési ütem megfigyelésének, a nagy- és finommozgások, a kommunikáció, az értelmi, érzelmi és szociális fejlettség területén.

Öko szemlélet

Helyi nevelés programunk egyik fő irányvonala az öko szemlélet.

Gyermekeiket a mindennapi élet és a játékba integrált tevékenységek során is, az őket körülvevő természeti környezet megismerésére, tiszteletére, megóvására ösztönözzük.

Ennek megfelelően az óvodaudvar kialakításakor is elsődleges cél volt a természetes környezet megőrzése, minél nagyobb zöld terület megtartása. A kertben úgy válogattuk ki a fa játékeszközöket, hogy egy kivételével sehová nem kellett ütéscsillapító talajt telepíteni, így a gyerekek hatalmas területen játszhatnak a gyepen. Természet közeli életszemléletünk részeként a kertben közösen ültetünk majd a gyerekekkel virágokat, gyógy- és fűszernövényeket, zöldségpalántákat, szüretelünk a kertben található gyümölcsfákról.

A szabad levegőn való mozgás, játék, nem korlátozódik majd az óvodaudvarra. Környezetünk megismerése és megóvása érdekében a gyerekeket rendszeresen kisebb-nagyobb kirándulásokra visszük, melyek során megismerkedhetnek természeti kincseinkkel, hazánkban élő állatokkal, és őshonos növényekkel.

A csoportszobában is egyszerű, természetes színekkel, környezetbarát anyagokkal igyekeztünk kialakítani a gyerekeknek a megfelelő környezetet. A bútorok, berendezési tárgyak, játékok kevés kivétellel nem tartalmaznak szintetikus anyagokat.

Mindennapjainkban és alkotó tevékenységeink során igyekszünk mindent újrahasznosítani, természetes alapanyagokból dolgozni, amivel egyidejűleg a hagyományőrzést is bevezetjük a gyerekek életébe. A gyermekekkel rendszeresen elvisszük a közösen összegyűjtött hulladékot az óvoda utcájában található szelektív hulladékgyűjtő szigetre, a zöldhulladékot pedig az óvoda udvarán komposztáljuk.

Környezettudatos értékrendünk értelmében a vízzel, elektromos árammal való a gazdálkodásra szoktatjuk a gyerekeket. A növényeket lehetőség szerint esővízzel öntözzük, fogmosáskor, kézmosáskor nem folyatjuk feleslegesen a vizet, a nem használt helyiségekben mindig lekapcsoljuk az áramot.

Gyermekeink egészsége és a környezet megóvása érdekében igyekszünk vegyszermentes tisztálkodó és tisztító szereket használunk a csoportszobáknak, a gyermekek játékainak és az óvoda egyéb helyiségeinek tisztán tartására.